ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 113/03.07.2023

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί αιτιάσεων του Ο.Φ.Ε. σε σχέση με Προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης στο Cruise Terminal της Ο.Λ.Π. Η Α.Ε. καθώς και για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων Παροχής Υπηρεσιών Χειρισμού Οδήγησης και Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2023 ΘΕΜΑ 4 ΣΥΝ 113_Θέμα 4ο 113 Συνεδρίασης ΡΑΛ με ΑΔΑ