ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 114/13.07.2023

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2022 από δύο Ορκωτούς Λογιστές.

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_23_ΑΔΑ_ΘΕΜΑ 3_ΣΥΝ 114 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ 2022