ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 115/31.08.2023

Θέμα 5ο: «Έγκριση του Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2024»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2023 ΜΕ ΑΔΑ _Ψ10346Μ445-Ξ4Ξ_