ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2024 125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.03.2024

ΘΕΜΑ: Εισήγηση / Αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κατά άρθρ. 123, παρ. 4, του Ν. 4389/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2024_125 ΘΕΜΑ 4 Αίτημα κατά παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4389 2016 ΜΕ ΑΔΑ