ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2024_128_ΣΥΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 128Η/21.5.2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων χρήσης 2023, των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 31.12.2023 και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δ.Σ. 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 331 2024_128 ΘΕΜΑ 3 Οικονομικές Καταστάσεις 2023 με ΑΔΑ