ΑΠΟΦΑΣΗ 333/2024 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 129Η/24.05.2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2023 από  Ορκωτούς Λογιστές.

ΑΠΟΦΑΣΗ 333_2024 ΘΕΜΑ 3 Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου με ΑΔΑ