ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2024_130ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 130/28.6.2024

ΘΕΜΑ:Εξέταση ένστασης – αιτήματος ανάκλησης της εταιρείας «ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 15/30.06.2023 απόφασης της Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., περί απόρριψης του αιτήματος της πρώτης αναφορικά με την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας από τη δεύτερη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 335 2024_130 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑ 4 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας και ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε ΜΕ ΑΔΑ