ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 47/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 114/13.07.2023

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 1000.0/12239/2023 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 47_23_ΑΔΑ_ΘΕΜΑ 5_ΣΥΝ 114_ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Α.Π. 1000.0122392023 ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ